1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende betekenissen gegeven aan de navolgende definities:

Afnemer: de contractuele wederpartij van Leverancier;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Dienst: de door Leverancier geleverde dienst waarmee Afnemer een overeenkomst met een derde kan opzeggen waarbij Afnemer partij is;
Herroepingsrecht: het recht van Afnemer om binnen een bedenktermijn af te zien van de Overeenkomst met Leverancier, voor zover Afnemer een consument is;
Leverancier: MegaSolid LLC handelend onder de naam abonnement-opzeggen.nl;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, waarbij Afnemer de Dienst van Leverancier afneemt;
Website: de website “abonnement-opzeggen.nl”.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Leverancier optreedt als aanbieder van de Dienst aan Afnemer.
Voordat de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Afnemer ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Leverancier zijn in te zien en dat zij op verzoek van Afnemer zo spoedig mogelijk worden toegezonden. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het voorgaande en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en dat zij op verzoek van Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden.
Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.
Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Het voortgezet gebruik nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd of zijn aangevuld, wordt gezien als acceptatie van de nieuwe algemene voorwaarden.
Bij onenigheid over de interpretatie van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandstalige versie.
Informatie en mededelingen op de Website van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.

3. Prijs en betaling

Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Leverancier accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de diensten van Leverancier zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Leverancier langs elektronische weg bevestigt dat de Overeenkomst met Afnemer tot stand komt.
Verschuldigde bedragen worden door Afnemer vooraf dan wel volgende de op de factuur vermelde betalingscondities betaald. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
Leverancier is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan derden te verkopen, over te dragen of te verpanden.

4. Overeenkomst en herroepingsrecht

De Overeenkomst komt tot stand zodra Afnemer het aanbod van Leverancier onder toepassing van de algemene voorwaarden van Leverancier aanvaardt.
Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leverancier onverwijld de totstandkoming van de overeenkomst. Zolang de Overeenkomst niet door Leverancier is bevestigd, kan Afnemer de overeenkomst kosteloos ontbinden.
Het wettelijk geregelde herroepingsrecht is alleen van toepassing op Afnemer die geen Consument is.
De Dienst van Leverancier werkt grotendeels geautomatiseerd. Om deze reden wordt Afnemer vóór de totstandkoming van de Overeenkomst gevraagd om uitdrukkelijk in te stemmen met de directe nakoming door Leverancier van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Ook wordt Afnemer gevraagd afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Leverancier de Overeenkomst is nagekomen.
Ten aanzien van opzeggingsbrieven die door Leverancier per fysieke post worden verstuurd, is het herroepingsrecht algeheel uitgesloten, omdat deze opzeggingsbrieven tot stand komen volgens specificaties van Afnemer.

5. Dienst

De Dienst van Leverancier bestaat uit het faciliteren van een door Afnemer gewenste opzegging van een overeenkomst waarbij deze partij is. Leverancier biedt de mogelijkheid om een dergelijke overeenkomst per e-mail, per gewone post of per aangetekende post op te zeggen.
De Dienst van Leverancier wordt geleverd op basis van een inspanningsverbintenis.
Afnemer garandeert dat hij enkel opdracht geeft tot het opzeggen van een overeenkomst waarbij hijzelf partij is dan wel, indien een derde partij is bij een overeenkomst die Afnemer of die derde wenst op te zeggen, dat Afnemer bevoegd is die derde te vertegenwoordigen.
Leverancier staat niet in voor de juistheid van een door Afnemer gekozen wijze van opzeggen, bijvoorbeeld wanneer Afnemer kiest voor opzegging per gewone post, terwijl de overeenkomst met de wederpartij van Afnemer bepaalt dat opzeggingen uitsluitend per aangetekende post kunnen geschieden. Ook kan Leverancier niet aansprakelijk worden gehouden, indien opzegging van de overeenkomst met de wederpartij van Afnemer in het geheel (nog) niet mogelijk is.
Indien Afnemer ervoor kiest een opzegging per (gewone dan wel aangetekende) post te laten verlopen, dan spant Leverancier in om de opzeggingsbrief onverwijld aan de posterijen ter bezorging aan te bieden. De tijdige bezorging van de opzeggingsbrief valt buiten de invloedssfeer van Leverancier. Leverancier kan daarom niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van niet of niet-tijdige aankomst van een opzeggingsbrief. De keuze voor een bepaalde bezorgdienst wordt door Leverancier bepaald, met inachtneming van de door Afnemer gekozen wijze van verzenden.
Indien Afnemer Leverancier in het weekend of op een feestdag de opdracht verleent om een bepaalde overeenkomst op te zeggen, dan verwerkt Leverancier deze opzegging op de eerstvolgende werkdag.
Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar aangeleverde gegevens, zoals het e-mailadres waar een kopie van de opzeggingsbrief naar wordt verzonden.
Leverancier streeft ernaar een opzeggingsbrief op werkdagen binnen 24 uur te versturen, doch zij kan niet aansprakelijk worden gehouden indien zij de opzeggingsbrief enige tijd later verstuurt.
Indien de wederpartij van Afnemer met wie Afnemer een overeenkomst wil opzeggen de te hanteren opzeggingswijze wijzigt, dan spant Leverancier zich in om de nieuwe opzeggingswijze zo snel mogelijk in haar systemen te incorporeren. Niettemin kan Leverancier niet aansprakelijk worden gehouden indien zij abusievelijk nog van de oude opzeggingswijze gebruikmaakt.

6. Aansprakelijkheid

Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door Gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen ieder onrechtmatig handelen van Leveranciers, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan tienmaal het bedrag dat Afnemer in het kader van de Dienst aan Leverancier heeft betaald (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen).
Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een te late opzegging of een opzegging op onjuiste wijze, indien de wijze van opzegging door Afnemer is gekozen. Verder kan Leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een wijziging in de opzeggingswijze, die door de contractuele wederpartij van Afnemer is vastgesteld, tenzij Afnemer bewijst dat Leverancier op dit punt haar inspanningsverbintenis heeft verzaakt. Evenmin rust op Leverancier nimmer aansprakelijkheid voor andere schade dan vermogensschade en voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

7. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe gehinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt onder meer verstaan: (i) overheidsmaatregelen, (ii) elektriciteitsstoring, (iii) storing van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, (iv) oorlog en (v) algemene vervoersproblemen, waaronder problemen met postbezorging.
Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft ieder van de partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dat wat reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

8. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking gestelde Dienst alsmede de rechten van intellectuele eigendom op de Website en overige (elektronische) documenten van Leverancier, berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor zover dat noodzakelijkerwijs uit de Dienst voortvloeit en voor zolang de Overeenkomst duurt en het gebruik in overeenstemming is met de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en overige wettelijke verplichtingen.

9. Bescherming van persoonsgegevens

Leverancier verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, en gebruikt de gegevens enkel in het kader van de Dienst.
Leverancier kan gegevens van het gebruik van de Dienst (logins, activiteit, etc.) anoniem en statistisch verwerken om haar Dienst te verbeteren en om onderzoek te doen.
Leverancier zal ook medewerking verlenen aan verstrekking van persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.
Leverancier verklaart passende technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen teneinde haar systemen, waaronder haar Website, en daarin verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen vormen van onrechtmatig gebruik. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de actuele stand van zaken in de techniek en de eisen van goed vakmanschap die daarmee samenhangen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten Overeenkomst, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.